Login utility has been upgraded from 09-Feb-2021. Please follow below steps:. Click Here For Details
Close
1. Uninstall Nxt crypto setup from Control panel
2. Uninstall Nxt crypto service set up from Control panel
3. Download and install Dc setUp from System Requirements
4. Download and install Nxtcrypto service SetUp from System Requirements
5. Reset the browser.
6. For more details, kindly refer the link Click hereBack
Tender No: 4184
Tender Ref No.: ETender Notice No 1 for 2021-2022 District and sessions court Aurangabad
Tender Category: जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नविन इमारतीचा भाग 'अ' ते 'ई' च्या संपूर्ण भागाची व सभोवतालच्या परिसराची व औरंगाबाद जिल्हा न्यायालया अंतर्गत येणारे जूने जिल्हा न्यायालय ईमारतीचा तळ मजला ,बाहय परिसर, व पहिल्या मजल्यावरील काही भाग तसेच वैजापूर,गंगापूर,कन्नड,पैठण,सिल्लोड ,फुंलंब्री आणि खुलताबाद येथील न्यायालयीन इमारतीच्या अंतर्गत व बाहय परिसरातील(परिशिष्ट १ व २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ) साफसफाई करिता सफाई कामगार यांच्या सेवा शासनमान्य कंत्राटदारांकडून घेण्याकरिता विहित नमुण्यामध्ये ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत.
Tender Type: Services
EMD Mode: OFFLINE
EMD Amount: 365000
Tender Estimated Cost: 36543656
Name of Work:
  1. 1. Manpower Hiring for Cleaning Services in District and Sessions Court Aurangabad
    Estimated Cost: 36543656.00
Tender Calling Authority: Gangadhar Kagade (Assistant Superintendent)
Notice NIT : 1619173060Finaldocument.pdf
Tender Document Download Start Date & Time : 26-04-2021 17:00:00
Tender Document Download and Bid Submission End Date & Time: 10-05-2021 23:00:00
Tender Opening Start Date & Time: 17-05-2021 11:00:00
Pre-Bid Meeting Satrt Date & Time: 29-04-2021 14:30:00
Pre-Bid Meeting Location: DISTRICT AND SESSIONS COURT AURANGABAD